ජනාධිපති පරිසර සම්මාන ගැන දැනුවත් කිරීමක්

adminJul 5, 2024
ජනාධිපති පරිසර සම්මාන ගැන දැනුවත් කිරීමක්

“ජනාධිපති පරිසර සම්මාන – 2024” වැඩසටහනෙහි අයඳුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය 2024 මාර්තු 31 වෙනිදා දක්වා දිගු කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය කටයුතු කර තිබේ.  අයඳුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම්…

Scroll to Top