හොර ඉමියුනොග්ලොබියුලින් ගෙනා සිද්ධියට ඇල්ලුවේ හාල්මැස්සන්!

adminJul 5, 2024
හොර ඉමියුනොග්ලොබියුලින් ගෙනා සිද්ධියට ඇල්ලුවේ හාල්මැස්සන්!

ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉමියුනොග්ලොබියුලින් එන්නත් කුප්පි මිල දී ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ හාල්මැස්සන් බවත්, ඊට සම්බන්ධ තෝරු මෝරු සිටින බවත් සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ විද්වත්…

Scroll to Top